Conditions

Regulamin korzystania z urządzenia telemtrycznego

obowiązujący od dnia 26.11.2020 r.

Definicje

Następującym pojęciom, zapisanym w Regulaminie z wielkiej litery nadaje się odpowiadające im znaczenia:

Centrum Obsługi Klienta

biuro obsługi, które odpowiada ze strony ScanLink za kontakt i zdalną opiekę nad Klientem

Dzień Roboczy

dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy zgodnie z prawem polskim

Urządzenie Telemetryczne

Urządzenie Diagnostyczne Healthnomic służące do telemedycznej diagnostyki Obturacyjnego Bezdechu Sennego (OBS). Na pełny zestaw Urządzenia Telemetrycznego wraz z oprzyrządowaniem składa się: Urządzenie Diagnostyczne Healthnomic – 1 szt.; ładowarka – 1 szt.; napalcowy  czujnik  saturacji krwi (zgodne z NONIN® PureLight®) – 1 szt.; przewody EKG z zatrzaskiem do elektrod jednorazowych (opcjonalnie) – 1 komplet; czujnik przepływu powietrza przez nos i usta i czujniki ruchu – 1 komplet; futerał i pas do urządzenia – 1 komplet; instrukcja obsługi – 1 szt.

Usługa Telemedyczna

usługa umożliwiająca transmisję danych medycznych przez sieć telekomunikacyjną

Użytkownik

osoba uprawniona do otrzymywania świadczenia telemedycznej diagnostyki OBS na podstawie umowy zawartej ze ScanLink

Regulamin

niniejszy regulamin

ScanLink

ScanLink Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rejtana 17 lok. 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759099, REGON: 381875772, NIP: 5213847444

OBS

Obturacyjny Bezdech Senny

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Regulamin został wydany przez ScanLink Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rejtana 17 lok. 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759099, REGON: 381875772, NIP: 5213847444.
  2. Regulamin określa zasady i warunki użytkowania Urządzenia Telemetrycznego przez Użytkownika i świadczenia Usługi Telemedycznej na rzecz Użytkownika przez ScanLink.
 2. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA TELEMETRYCZNEGO
  1. Użytkownik ma prawo korzystania z Urządzenia na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Użytkownikiem a ScanLink. Na użytkownika nie jest przenoszone prawo własności Urządzenia Telemetrycznego. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania pożytków z Urządzenia Telemetrycznego. Umowa użyczenia Urządzenia Telemetrycznego zawierana jest na czas określony, wskazany w umowie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a ScanLink, który rozpoczyna bieg z chwilą wydania Użytkownikowi Urządzenia Telemetrycznego. Użytkownik może odstąpić od umowy użyczenia Urządzenia Telemetrycznego w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta.
  2. Użytkownik może w tym samym czasie użytkować jedno Urządzenie Telemetryczne.
  3. Osobą uprawnioną do użytkowania Urządzenia Telemetrycznego jest wyłącznie Użytkownik. Nie jest on uprawniony do udostępniania Urządzenia Telemetrycznego osobom trzecim. W przypadku udostępnienia Urządzenia Telemetrycznego osobie trzeciej, Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wynikające z działania lub zaniechania tych osób, jak za własne działania lub zaniechania oraz za wszelkie szkody związane z udostępnieniem Urządzenia Telemetrycznego osobie nieprzeszkolonej pod kątem korzystania z tego urządzenia.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Urządzenia Telemetrycznego zgodnie z jego właściwościami, przeznaczeniem i zaleceniami pracownika ScanLink.
 3. WYDANIE I ZWROT URZĄDZENIA TELEMETRYCZNEGO
  1. Wydanie Użytkownikowi Urządzenia Telemetrycznego nastąpi przesyłką kurierską na adres wskazany przez Użytkownika. Warunkiem wydania Urządzenia Telemetrycznego jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia Urządzenia Telemetrycznego w obecności kuriera pod kątem ewentualnych uszkodzeń i braków (w tym uszkodzeń i braków akcesoriów). Za niezgłoszone uszkodzenia i braki odpowiada Użytkownik, chyba że udowodni że powstały przed wydaniem mu Urządzenia Telemetrycznego.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia Telemetrycznego przesyłką kurierską na adres wskazany przez ScanLink w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego zużycia będącego następstwem prawidłowego użytkowania Urządzenia Telemetrycznego.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia Telemetrycznego wraz ze wszystkimi akcesoriami, zapakowanego w oryginalne opakowanie (walizeczkę transportową).
  5. Koszty dostawy i zwrotu Urządzenia Telemetrycznego poniesie ScanLink.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE
  1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie uszkodzenia Urządzenia Telemetrycznego i jego zużycie nie wynikające z prawidłowego użytkowania Urządzenia Telemetrycznego, w szczególności za:
   1. a)uszkodzenia wynikające z zalania, uderzenia, zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury, przepięcia,
   2. b)uszkodzenia wynikające z nadmiernej eksploatacji urządzenia, wykraczające ponad normalne zużycie,
   3. c)uszkodzenia wynikające z użytkowania niezgodnie z właściwościami, przeznaczeniem i celem,
   4. d)uszkodzenia wynikające z nieautoryzowanej ingerencji w urządzenie,
   5. e)zgubienie lub zniszczenie Urządzenia Telemetrycznego (w tym któregokolwiek z akcesoriów).
  2. Odpowiedzialność Użytkownika za uszkodzenia Urządzenia Telemetrycznego jest ograniczona do równowartości wartości odtworzeniowej Urządzenia Telemetrycznego.
  3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wszelkie usterki lub uszkodzenia Urządzenia Telemetrycznego poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne dalsze szkody powstałe w wyniku niezgłoszenia usterki lub uszkodzenia Urządzenia Telemetrycznego.
  4. ScanLink poinformuje Użytkownika na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie trzech Dni Roboczych liczonych od dnia dostarczenia Urządzeń Telemetrycznych do SkanLink o stwierdzonych uszkodzeniach. Po upływie tego terminu uznaje się, że Urządzenia Telemetryczne zostały zwrócone sprawne i w stanie niepogorszonym.
  5. ScanLink w przypadku stwierdzenia uszkodzeń Urządzenia Telemetrycznego ma prawo zlecenia naprawy Urządzenia Telemetrycznego na koszt Użytkownika, a w przypadku, gdy naprawa przewyższa wartość Urządzenia Telemetrycznego – do obciążenia Użytkownika kosztami wyprodukowania nowego Urządzenia Telemetrycznego.
  6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej od wyników kontroli Urządzenia Telemetrycznego w terminie 5 Dni Roboczych liczonych od otrzymania informacji o wynikach kontroli. Pismo nadane w placówce pocztowej operatora publicznego z zachowaniem terminu wskazanego w niniejszym przepisie uważa się za złożone skutecznie.
  7. W przypadku skutecznego wniesienia odwołania przez Użytkownika, ScanLink przekaże Urządzenie Telemetryczne do oceny niezależnemu rzeczoznawcy ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji. Koszty opinii rzeczoznawczy poniesie strona, której stanowisko nie zostanie podzielone przez rzeczoznawcę.
  8. Opóźnienie w zwrocie Urządzeń Telemetrycznych przez Użytkownika upoważnia ScanLink do obciążenia Użytkownika karą umowną w wysokości 25 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Urządzenia Telemetrycznego, przy czym w przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej ScanLink ma prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
  9. ScanLink nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zapisanych na Urządzeniu Telemetrycznym i nie jest zobowiązany do ich odtworzenia.
  10. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące użytkowania Urządzenia Telemetrycznego poprzez Centrum Obsługi Klienta. 
  11. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Użytkownik może również wytoczyć powództwo przed właściwym sądem powszechnym.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Treść niniejszego Regulaminu, jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są na stronie internetowejwww.zbadajsiesam.pl/index.php/regulamin.
  2. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinien być interpretowany.
  3. SkanLink ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie w stosunku do Użytkowników, którym zostaną udostępnione Urządzenia Telemetryczne po wejściu w życie nowej treści Regulaminu.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wydania.