Regulamin

Regulamin korzystania z urządzenia telemtrycznego

obowiązujący od dnia 26.11.2020 r.

Definicje

Następującym pojęciom, zapisanym w Regulaminie z wielkiej litery nadaje się odpowiadające im znaczenia:

Centrum Obsługi Klienta

biuro obsługi, które odpowiada ze strony ScanLink za kontakt i zdalną opiekę nad Klientem. Czynne w godzinach od 08:00 do 23:30 w dni robocze, od 09:00 do 21:00 w soboty.

Dzień Roboczy

dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy zgodnie z prawem polskim

Produkt

Produkt lub Usługa dostępne na Stronie Internetowej.

Urządzenie Telemetryczne

Urządzenie Diagnostyczne Healthnomic służące do telemedycznej diagnostyki Obturacyjnego Bezdechu Sennego (OBS). Na pełny zestaw Urządzenia Telemetrycznego wraz z oprzyrządowaniem składa się: Urządzenie Diagnostyczne Healthnomic – 1 szt.; ładowarka – 1 szt.; napalcowy  czujnik  saturacji krwi (zgodne z NONIN® PureLight®) – 1 szt.; przewody EKG z zatrzaskiem do elektrod jednorazowych (opcjonalnie) – 1 komplet; czujnik przepływu powietrza przez nos i usta i czujniki ruchu – 1 komplet; futerał i pas do urządzenia – 1 komplet; instrukcja obsługi – 1 szt.

Klient

osoba uprawniona do otrzymywania świadczenia telemedycznej diagnostyki OBS na podstawie umowy zawartej ze ScanLink

Regulamin

niniejszy regulamin

ScanLink

ScanLink Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759099, REGON: 381875772, NIP: 5213847444

OBS

Obturacyjny Bezdech Senny

Strona internetowa

Strona internetowa www.zbadajsiesam.pl, na której Klient ma możliwość wyboru dostępnego Produktu. ScanLink jest podmiotem leczniczym wchodzącym w skład grupy kapitałowej Healthnomic.

 

  1. INFORMACJE OGÓLNE
   1. Regulamin został wydany przez ScanLink Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759099, REGON: 381875772, NIP: 5213847444.
   2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług telemedycznych, użytkowania Produktów w tym Urządzenia Telemetrycznego przez Klientów.
   3. Warunkiem zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych jest łącznie: akceptacja przez Klienta Regulaminu oraz prawidłowe złożenie zamówienia na Stronie Internetowej.
   4. Rozpoczęcie świadczenia Usług zaczyna się z chwilą rozpoczęcia rozmowy w ramach usługi telemedycznej lub doręczenia Klientowi Urządzenia Telemetrycznego. ScanLink pouczy Klienta, iż jeżeli zamawia on usługę i żąda jej realizacji przed upływem terminu do odstąpienia traci on prawo do odstąpienia.
   5. Usługa może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej ogólnego stanu zdrowia Klienta.

   

  1. ŚWIADCZENIE USŁUG
   1. Użytkownik na Stronie internetowej dokonuje zamówienia Usługi Telemedycznej z dostępnych tam usług. Warunkiem udzielenia świadczeń w ramach usług jest uzgodnienie terminu i zakresu usługi poprzez Biuro Obsługi Klienta.
   2. Usługi są realizowane za pośrednictwem:
    1. telefonu,
    2. przekazu danych przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych.
   3. ScanLink świadczy Usługi Telemedyczne drogą elektroniczną Klientom, zgodnie z Regulaminem od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 23:30, w soboty od 09:00 do 21:00. W niedzielę i dni wolne od pracy ScanLink nie świadczy Usług.
   4. Po zamówieniu Usługi Biuro Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem celem potwierdzenia danych Klienta oraz dostawy Urządzenia Telemetrycznego (w przypadku zamówienia usługi zdalnej diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego).
   5. Dokonując zamówienia usługi zdalnej diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego Klient ma prawo korzystania z Urządzenia Telemetrycznego na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Klientem a ScanLink. Na Klienta nie jest przenoszone prawo własności Urządzenia Telemetrycznego. Klient nie jest uprawniony do pobierania pożytków z Urządzenia Telemetrycznego. Umowa świadczenia usług i umowa użyczenia Urządzenia Telemetrycznego zawierana jest z chwilą wydania Klientowi Urządzenia Telemetrycznego na skutek złożonego zamówienia. Umowa korzystania z Urządzenia Telemetrycznego trwa do momentu zwrotu Urządzenia Telemetrycznego, zgodnie z ustępem 11 poniżej.
   6. Klient może w tym samym czasie użytkować jedno Urządzenie Telemetryczne.
   7. Osobą uprawnioną do użytkowania Urządzenia Telemetrycznego jest wyłącznie Klient. Nie jest on uprawniony do udostępniania Urządzenia Telemetrycznego osobom trzecim. W przypadku udostępnienia Urządzenia Telemetrycznego osobie trzeciej, Klient odpowiada za wszelkie szkody wynikające z działania lub zaniechania tych osób, jak za własne działania lub zaniechania oraz za wszelkie szkody związane z udostępnieniem Urządzenia Telemetrycznego osobie nieprzeszkolonej pod kątem korzystania z tego urządzenia.
   8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Urządzenia Telemetrycznego zgodnie z jego właściwościami, przeznaczeniem i zaleceniami pracownika ScanLink. Wraz z Urządzeniem Telemetrycznym ScanLink dostarcza instrukcję wykonania badania.
   9. Wydanie Klientowi Urządzenia Telemetrycznego nastąpi przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta. Warunkiem wydania Urządzenia Telemetrycznego jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
   10. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Urządzenia Telemetrycznego w obecności kuriera pod kątem ewentualnych uszkodzeń i braków (w tym uszkodzeń i braków akcesoriów). Za niezgłoszone uszkodzenia i braki odpowiada Klient, chyba że udowodni że powstały przed wydaniem mu Urządzenia Telemetrycznego.
   11. Klient zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia Telemetrycznego przesyłką kurierską na adres wskazany przez ScanLink w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego zużycia będącego następstwem prawidłowego użytkowania Urządzenia Telemetrycznego.
   12. Klient zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia Telemetrycznego wraz ze wszystkimi akcesoriami, zapakowanego w oryginalne opakowanie.
   13. Koszty dostawy i zwrotu Urządzenia Telemetrycznego poniesie ScanLink.
   14. Po wykonanej Usłudze ScanLink (jeżeli wynika to z charakteru Usługi) przesyła na wskazany adres mailowy raport z badania. Raport z badania jest zaszyfrowany hasłem.

   

  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
   1. W przypadku zawarcia Umowy świadczenia usług telemedycznych poza lokalem przedsiębiorstwa Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy.
   2. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. zgodne ze wzorem przekazanym mu przy zawarciu Umowy, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
   3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli Klient skorzystał z Usługi w całości lub w części przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa ust.1. powyżej. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy ScanLink przekazuje kwoty zapłacone przez Klienta, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
   4. ScanLink w zakresie w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli Klient, pomimo wezwania, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu. Ponadto ScanLink nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

   

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE
   1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie uszkodzenia Urządzenia Telemetrycznego i jego zużycie nie wynikające z prawidłowego użytkowania Urządzenia Telemetrycznego, w szczególności za:
    1. uszkodzenia wynikające z zalania, uderzenia, zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury, przepięcia,
    2. uszkodzenia wynikające z nadmiernej eksploatacji urządzenia, wykraczające ponad normalne zużycie,
    3. uszkodzenia wynikające z użytkowania niezgodnie z właściwościami, przeznaczeniem i celem,
    4. uszkodzenia wynikające z nieautoryzowanej ingerencji w urządzenie,
    5. zgubienie lub zniszczenie Urządzenia Telemetrycznego (w tym któregokolwiek z akcesoriów).
   2. Odpowiedzialność Użytkownika za uszkodzenia Urządzenia Telemetrycznego jest ograniczona do równowartości wartości odtworzeniowej Urządzenia Telemetrycznego.
   3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wszelkie usterki lub uszkodzenia Urządzenia Telemetrycznego poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne dalsze szkody powstałe w wyniku niezgłoszenia usterki lub uszkodzenia Urządzenia Telemetrycznego.
   4. ScanLink poinformuje Użytkownika na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie trzech Dni Roboczych liczonych od dnia dostarczenia Urządzeń Telemetrycznych do ScanLink o stwierdzonych uszkodzeniach. Po upływie tego terminu uznaje się, że Urządzenia Telemetryczne zostały zwrócone sprawne i w stanie niepogorszonym.
   5. ScanLink w przypadku stwierdzenia uszkodzeń Urządzenia Telemetrycznego ma prawo zlecenia naprawy Urządzenia Telemetrycznego na koszt Użytkownika, a w przypadku, gdy naprawa przewyższa wartość Urządzenia Telemetrycznego – do obciążenia Użytkownika kosztami wyprodukowania nowego Urządzenia Telemetrycznego.
   6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej od wyników kontroli Urządzenia Telemetrycznego w terminie 5 Dni Roboczych liczonych od otrzymania informacji o wynikach kontroli. Pismo nadane w placówce pocztowej operatora publicznego z zachowaniem terminu wskazanego w niniejszym przepisie uważa się za złożone skutecznie.
   7. W przypadku skutecznego wniesienia odwołania przez Użytkownika, ScanLink przekaże Urządzenie Telemetryczne do oceny niezależnemu rzeczoznawcy ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji. Koszty opinii rzeczoznawczy poniesie strona, której stanowisko nie zostanie podzielone przez rzeczoznawcę.
   8. Opóźnienie w zwrocie Urządzeń Telemetrycznych przez Użytkownika upoważnia ScanLink do obciążenia Użytkownika karą umowną w wysokości 25 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Urządzenia Telemetrycznego, przy czym w przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej ScanLink ma prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
   9. ScanLink nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zapisanych na Urządzeniu Telemetrycznym i nie jest zobowiązany do ich odtworzenia.
   10. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące użytkowania Urządzenia Telemetrycznego poprzez Centrum Obsługi Klienta. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
    1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
    2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
    3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
   11. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   12. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

   

  1. WYMAGANIA TECHNICZNE
   1. Skorzystanie z Usług wymaga spełnienia następujących warunków technicznych przez Klienta:
    1. urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, MacOS iOS lub Android (w przypadku korzystania z aplikacji mobilnych) i minimalną prędkością łącza 1 Mbps,
    2. zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia z systemem teleinformatycznym.
   2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań, określonych w Regulaminie.

   

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Treść niniejszego Regulaminu, jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są na stronie internetowej www.zbadajsiesam.pl/index.php/regulamin.
   2. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinien być interpretowany.
   3. ScanLink ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie w stosunku do Użytkowników, którym zostaną udostępnione Urządzenia Telemetryczne po wejściu w życie nowej treści Regulaminu.
   4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wydania.
   5. Zasady gromadzenia przetwarzania danych osobowych Klienta zawiera Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu. Jednocześnie Polityka Prywatności udostępniona jest na Stronie Internetowej.

   

   

  ZAŁĄCZNIK 1 WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   

  W przypadku, gdy są Państwo konsumentami to od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość mają Państwo prawo odstąpić w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (np. wysłanego pocztą).

   

  Nasze dane kontaktowe: ScanLink Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

   

  W celu odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który Państwu przekazaliśmy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   

  ScanLink ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.

   

   

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

   

   

  JA, NIŻEJ PODPISANY/A ODSTĘPUJĄ OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEMEDYCZNYCH ZAWARTEJ W DNIU ……..

   

  DANE OSOBOWE KONSUMENTA:

  1. IMIĘ I NAZWISKO ……….
  2. ADRES: …………..
  3. DATA ZAMÓWIENIA USŁUGI ……………
  4. DATA OTRZYMANIA URZĄDZENIA (O ILE MA ZASTOSOWANIE)………
  5. PODPIS KONSUMENTA

   

  PROSZĘ DOKONAĆ ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY ZA USŁUGĘ NA NINIEJSZY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ……………..

   

  W przypadku dokonania płatności przez system PayU/PayPal zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tych serwisów