RODO

 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest ScanLink Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759099, REGON: 38187577200000, NIP: 5213847444.

DANE KONTAKTOWE

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
ScanLink Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
E-mail: rodo@scanlink.pl

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL.

Dane dotyczące zdrowia zbierane w trakcie wywiadu oraz ankiety: wzrost, waga, objawy dzienne oraz nocne obturacyjnego bezdechu sennego, objawy wymienione w ramach Skali Epworth.

Dane teleadresowe: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres zamieszkania.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA
Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia art. 9 ust. 1 lit. h RODO nie dotyczy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO nie dotyczy
Zawarcie i wykonywanie umów art. 6 ust. 1 lit. b RODO nie dotyczy
Rozpatrywanie reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie dotyczy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych
Archiwizowanie dokumentacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie dotyczy
Wewnętrzne cele administracyjne, w tym prowadzenie księgowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie dotyczy

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym podmiotom, które będą je przetwarzać: (1) lekarze współpracujący z Administratorem, (2) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do świadczenia usług (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, centra telefonicznej obsługi klienta, firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe), (4) dostawcy usług prawnych i doradczych; (5) osoby upoważnione przez osobę, której dane dotyczą, do wglądu w dokumentację medyczną.

Powierzenie danych osobowych nastąpi wyłącznie podmiotom, które zapewniają odpowiednią poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, wyłącznie w niezbędnym zakresie, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe dotyczące zdrowia są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania badania i przygotowania opisu tego badania przez lekarza oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zawartych umów są przechowywane przez okres obowiązywania tych umów oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane w wewnętrznych celach administracyjnych są przechowywane do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą są przechowywane do czasu wypełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

PRAWA OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w taki w sposób, że w wyniku takiego przetwarzania dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub przetwarzanie to miałoby istotne znaczenie lub konsekwencje dla osoby, której dane dotyczą.